Design a site like this with WordPress.com
Per començar

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA

PROJECTE GUANYADOR DEL CONCURS D’IDEES PER AL CONDICIONAMENT URBÀ DE LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE BOCAIRENT

TISSATGE recupera la plaça com a espai públic amb una proposta on l’alliberament de major superfície de sòl per a l’esplai, l’organització del trànsit amb criteris de pacificació, la màxima accessibilitat i el respecte pel patrimoni arquitectònic i les tradicions festives són els criteris fonamentals.

01 ADEQUACIÓ PROGRAMÀTICA

Les exigències programàtiques són compatibles amb les diferents activitats que es celebren a la plaça -tant les de funcionament ordinari com les associades als actes festius-, inclús són fomentades, ja que no es proposen espais molt especialitzats què suposen un obstacle per a la diversificació d’usos i futures actuacions, sinó que es facilita la flexibilitat.
Actualment la plaça manca d’equipaments públics i l’àrea d’esplai és residual i molt condicionada per la lliure disposició i circulació dels vehicles. La proposta pretén recuperar socialment un punt neuràlgic de la població mitjançant la reorganització del trànsit amb criteris de “pacificació”, des de la consideració a les necessitats dels veïns del centre històric i dels serveis municipals. Així, no s’explicita un vial de circulació amb pes determinant ni en l’aspecte formal ni en el funcionament variable de la plaça, sinó que el propi disseny -mitjançant la disposició del paviment amb diferents orientacions, rigoles, escocells i mobiliari urbà- dirigeix les circulacions rodades per la banda entre la font i l’àrea de terrasses d’hostaleria -la qual manté la seua disposició associada als locals ja existents, protegida mitjançant mobiliari urbà complementari. S’aconsegueix així alliberar major superfície de sòl per a l’esplai d’ús públic a la part de més qualitat: amb millor orientació, més assolellada, àmplia i vinculada als serveis de turisme i dependències municipals.
La disposició de l’aparcament allibera l’espai central de la plaça de vehicles, organitzant una banda de servei a l’entrada des del l’arcada i altra propera a l’Ajuntament, per tal d’allotjar les places vinculades als serveis municipals i el punt de recàrrega de vehicles elèctrics, amb una plaça reservada per a mobilitat reduïda.
El disseny de la plaça -de plataforma única- i del paviment permeten disposar de la totalitat de la superfície sense desnivells ni barreres físiques en les ocasions en que es retiren els vehicles per a la celebració d’actes festius, assegurant en tot moment la màxima accessibilitat, criteri transversal que també es trasllada a l’elecció del mobiliari urbà.
La cura per assegurar les dimensions necessàries per allotjar les diverses activitats que acull la plaça i el respecte pels actes tradicionals, són bàsics per a la disposició dels elements que configuren la proposta: escocells, mobiliari i circulacions permeten tots i cadascun dels usos habituals i extraordinaris, assegurant la flexibilitat i adaptació a futures necessitats.

02 PAISATGE URBÀ

Els edificis i elements singulars de la plaça són àmpliament recognoscibles i estan íntimament integrats al conjunt del centre històric, sent la seua qualitat i estat de conservació mereixedors de mantenir el protagonisme a l’espai públic que configuren. La plaça és a més del cor del nucli històric, l’escenari dels principals esdeveniments festius de la població, pel que el criteri de la proposta és la integració en un conjunt consolidat, contribuint a ressaltar el valor patrimonial així com facilitar i gaudir del seu ús.
La neutralitat del paviment, dotant-lo de personalitat amb un cuidat disseny en quant a la seua disposició, configura diverses zones d’ús àmpliament flexibles que organitzen l’espai sense limitacions. El conjunt s’assembla amb subtils elements linials amb acer corten, un motiu que es repeteix a les rigoles, l’element de protecció de la font, escocells i mobiliari, organitzant l’espai i dirigint l’atenció cap als elements definitoris de les diferents activitats, com l’entarimat o el castell de festes.
Considerem l’arbrat de la plaça un element propi de la mateixa, adaptat a l’entorn i amb el plus de valor del temps de creixement. A més, junt amb la font, els arbres configuren els recorreguts de desfilades i dansades, els quals es mantenen gràcies a la integració d’aquests elements dins la proposta. Enjardinem els nous escocells amb espècies arbustives autòctones que no desenvolupen arrels profundes, amb la intenció de no interferir amb les estructures soterrades de les coves allotjades al subsòl de la plaça.

03 VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I CONSTRUCTIVA

A l’elecció del conjunt de materials i equipaments proposats preval l’equilibri entre la qualitat, l’economia, el resultat estètic, la durabilitat i el fàcil manteniment o substitució puntual, la capacitat de reutilització o reciclatge al final de la seua vida útil, un baix índex d’energia gris, l’aptitud al servici -anti-relliscament, resistència davant càrregues pesades i trànsit rodat, acabat “NetClean” amb baixa absorció d’aigua per evitar la brutícia i facilitar la neteja, entre d’altres.
El paviment assoleix la seua personalitat gràcies a la seua disposició, sense necessitat de recórrer a tècniques constructives no habituals o materials de difícil reposició que dificultarien tant la posada en obra com el seu manteniment. La totalitat de la superfície de la plaça es pavimentarà amb peces aptes per a trànsit rodat intens, assegurant així que cap zona es farà malbé amb maniobres de gir o càrrega i descàrrega.
És preceptiva la millora de les instal•lacions existents, principalment les de sanejament, considerant que la preinstal•lació elèctrica aprofitant les obres pot reduir el cost de futures intervencions.  A més, l’element de protecció de la font, disposat al centre de la plaça, comptarà també amb tomes de connexió elèctrica integrades, per tal que puguen ser utilitzades als actes que ho requerisquen, per a alimentar equips de so, enllumenat o com a punts de connexió a actes puntuals.
El desconeixement de les estructures de coves allotjades al subsòl recomana reduir l’impacte sobre elles mantenint la ubicació de l’arbrat i proposant nous escocells amb espècies vegetals que no necessiten de profunditat que afecte a les estructures soterrades. A més, les característiques del paviment permeten la seua col·locació sense haver d’executar una base de formigó, col·locant-lo directament sobre un llit de sorra.

04 SOSTENIBILITAT I CRITERIS AMBIENTALS

La proposta pretén recuperar el caràcter social de l’espai públic amb criteris de qualitat per als ciutadans -i els molts visitants -, a una zona de la població on la trama tradicional manca d’espais amplis per a la col•lectivitat.
A banda de la nova configuració funcional que resulta de la reorganització del trànsit i de reservar la millor orientació a l’ús d’esplai, es proposa una àmplia dotació de mobiliari -el qual contribueix a organitzar les circulacions sense dependre de pilones o altres elements sense doble funcionalitat i molt limitants-, integració de l’arbrat existent i nous escocells amb vegetació, així com una font per beure, que permeten gaudir de l’espai públic a tothom.
Tots els materials i elements escollits permeten assolir un índex d’energia gris i petjada ecològica baixos durant tot el cicle de vida associat (des de l’obtenció de les matèries primes, la fabricació, distribució, instal•lació, manteniment i fins la gestió dels seus residus): no han de ser transportats des de grans distàncies, tenen una elevada duració i resistència davant de condicions adverses (climatologia i actes vandàlics), requereixen un manteniment mínim (tant l’acer corten com el plàstic reciclat del mobiliari garanteixen un manteniment zero durant la seua llarga vida útil i el paviment es protegirà amb un segellant que facilita la seua neteja), no s’empren matèries primes escasses i són reutilitzables i reciclables.
Les llambordes escollides per a pavimentar la plaça estan fabricades amb un 20% d’àrids reciclats, i pel seu disseny no precisen de solera de formigó com a base, pel que l’estalvi d’emissions de CO2 és important.
No sols la sostenibilitat ambiental és un criteri irrenunciable, també ho són les condicions socials i econòmiques en què s’elaboren i posen en obra els materials i instal•lacions, pel que es realitzarà especial vigilància d’aquestes circumstàncies.